Friday, June 22, 2012

Thích Đồng Thành

Đại đức Thích Đồng Thành.  Thế danh: Võ Mộng Ðộc Lập
Tốt nghiệp Tiến sĩ: Phật học tại New Delhi 2010 
Giảng viên tại phân khoa Phật học University of New Delhi, India từ năm 2007-2010 
Hiệu Trưởng Trường Trung Đẳng Phật Học Nguyên Thiều - Tu Viện Nguyên Thiều
Trước khi về tu viện Nguyên Thiều, thầy trụ trì chùa Thọ Sơn, Phổ Quang.
Địa chỉ liên hệ: Tu Viện Nguyên Thiều,  Xã Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Ðịnh
ÐT: 056.3832226 / DÐ: 0988.02.66.99

Tu viện Nguyên Thiều: Năm 1958, cùng với chư Tăng Bình Định,  Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang (thế danh là Lê Đình Nhàn, đệ tứ tăng thống) khai sơn Tu Viện Nguyên Thiều và thành lập Phật học viện Nguyên Thiều. Ngài giữ vai trò Giám Viện cho đến khi Ngài mất (năm 2008).


Post a Comment