Wednesday, May 31, 2017

Tụng Kinh Pháp Hoa


 

Tụng Kinh Phổ Môn - Thầy Thích Trí Thoát


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 3 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 3 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 2 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Văn Hóa Thiền Môn - Phần 1 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Nhìn Về Nền Văn Hóa Thiền Môn - Phần 2 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Nhìn Về Văn Hóa Thiền Môn - Phần 1 - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Học Rộng Tu Nhiều - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Saturday, May 27, 2017

Tụng Kinh


 

Ngược Dòng Định Mệnh - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tụng Kinh A Di Đà


 

Làm Sao Biết Vọng Mà Không Theo - Thầy Thích Thông Hiền


 

Một Nửa Thiên Đường - Thầy Thích Thông Hiền


 

Chấp Nhận Cuộc Đời - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tại Sao Phải Đi Chùa - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tình Nước Duyên Trăng - Thầy Thích Thông Hiền


 

Tu Mà Như Không Tu- Thầy Thích Thông Hiền

Friday, May 19, 2017

Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền - Thầy Thích Như Điển


 

Ngộ Vô Vi Pháp - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

TIỀN CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ - Thầy THÍCH THIỆN THUẬN


 
(Youtube)

Tội Phước Nặng Nhẹ Trong Mỗi Nghề - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Sức Mạnh Của Lời Nguyện - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Ăn Cơm, Cầu Nguyện - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Monday, May 8, 2017

Kinh A Di Đà


 

Chữ PHÁP - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Chữ Tâm - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Phật Pháp và Khoa Học


Tình Thầy Trò - Thầy Thích Thiện Minh


 

Tâm Không Dính Mắc - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thanh Tịnh Hóa Tâm Hành Và Tâm Thức - Sư Minh Niệm


 

Chân Tâm, Vọng Tâm - Thầy Thích Pháp Hoà


 

Năm Đóa Hoa Lành - Thầy Thích Pháp Hòa