Friday, May 19, 2017

Đức Phật Trong Kinh Nam & Bắc Truyền - Thầy Thích Như Điển


 

Ngộ Vô Vi Pháp - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm - Thầy Thích Nguyên Siêu


 

TIỀN CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ - Thầy THÍCH THIỆN THUẬN


 
(Youtube)

Tội Phước Nặng Nhẹ Trong Mỗi Nghề - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Sức Mạnh Của Lời Nguyện - Thầy Thích Thiện Tuệ


 

Ăn Cơm, Cầu Nguyện - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Monday, May 8, 2017

Kinh A Di Đà


 

Chữ PHÁP - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Chữ Tâm - Hòa Thượng Thích Đắc Huyền


 

Phật Pháp và Khoa Học


Tình Thầy Trò - Thầy Thích Thiện Minh


 

Tâm Không Dính Mắc - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Thanh Tịnh Hóa Tâm Hành Và Tâm Thức - Sư Minh Niệm


 

Chân Tâm, Vọng Tâm - Thầy Thích Pháp Hoà


 

Năm Đóa Hoa Lành - Thầy Thích Pháp Hòa