Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Diệu Dụng Quán Âm - Vía Quán Thế Âm Xuất Gia


Nhắc nhớ: Mỗi năm có ba ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, tên gọi tương ứng với ba ngày là:
1. Ngày 19/2 là vía QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SANH.
2. Ngày 19/6 là vía QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO.  
3. Ngày 19/9 là vía QUÁN THẾ ÂM XUẤT GIA.