Thứ Ba, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát Tụng Đọc

Thượng Tọa Thích Trí Thoát

Trụ Trì CHÙA LINH SƠN 

Linh Son Temple
706 Goyeau St.
Windsor, ON N9A 1H6 – Canada View Map
Tel: 519-254-2646 

Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát Tụng Đọc

Thượng Tọa Thích Trí Thoát

Trụ Trì CHÙA LINH SƠN 

Linh Son Temple
706 Goyeau St.
Windsor, ON N9A 1H6 – Canada View Map
Tel: 519-254-2646 

Kinh Lăng Nghiêm - Thầy Thích Trí Thoát Đọc Tụng

Thượng Tọa Thích Trí Thoát
Trụ Trì CHÙA LINH SƠN 
Linh Son Temple
706 Goyeau St.
Windsor, ON N9A 1H6 – Canada View Map
Tel: 519-254-2646