Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015

La Journée du Vesak - Vesak Day - Đại Lễ Phật Đản

English/Vietnamese text follows
Le texte anglais/vietnamien suit

Des millions de bouddhistes célèbrent la Journée du Vesak. 

La fête est reconnue officiellement par L'Organisation des Nations Unies (l'ONU). Il y a beaucoup de millions de gens qui, dans le monde, aujourd'hui, célèbrent la naissance du Bouddha Gautama, le fondateur du bouddhisme.
Donc, Il suffit de nous rappeler à cinq préceptes, c'est à dire :
1. ne pas détruire la vie
2. ne pas voler
3. ne pas commettre d'adultère
4. ne pas mentir
5. s'abstenir de boissons enivrantes


Millions of Buddhists celebrate Vesak Day.

The holiday is officially recognized by the United Nations (UN). Today, millions of people around the world celebrate the birth of Gautama Buddha, the founder of Buddhism.
So just friendly remind us five precepts, i.e.,
1. do not destroy life
2. do not steal
3. do not commit adultery
4. do not lie
5. refraining from intoxicants

Hàng triệu Phật tử ăn mừng ngày Phật Đản.

Lễ Phật Đản được chính thức công nhận bởi Liên Hiệp Quốc (LHQ). Hôm nay, có hàng triệu người trên thế giới vui mừng kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật Gautama, người sáng lập Phật giáo.
Để trọn phần an lạc trong ngày này, chúng ta cần nhớ để thọ trì ngũ giới nghĩa là chúng ta:
1. tránh xa sát sanh
2. không ăn cắp
3. không tà dâm
4. không nói dối
5. tránh xa những chất say

Nhạc Niệm Phật, dùng trong lúc đi kinh hành, hoặc relax!!!

Một vài bài giảng tiếng Anh của thầy Thích Pháp Hòa năm 2015

May the hearers of waking from forgetfulness
and transcend all anxiety and sorrow !