Tuesday, December 26, 2017

Tụng Kinh


 

Bồ Tát Dùng Pháp Của Đời Đi Vào Đạo - Thầy Thích Nhất Chân


 

Chánh Niệm - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Bồ Tát Vượt Khó - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Phước Sương - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Tụng kinh, trì chú như thế nào cho đúng - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Những Người Ta Gặp - Thầy Thích Hạnh Tuệ


 

Enjoy the snowing


Đừng Để Quá Khứ Làm Ta Khổ Đau - Sư Minh Niệm


 

Làm Thế Nào Điều Phục Được Tâm Ham Muốn Của Mình - Sư Minh Niệm


 

Playing with snowSliding on the snowChùa Tam Bảo - Utah

Freezing cold weather and snow


Chùa Liên Hoa - Utah

Tuyết rơi đầu đông