Thursday, January 19, 2017

Sám Hối Nghiệp Chướng - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Khoá Hư Lục - Phần 7 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 6 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 5 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 4 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Khoá Hư Lục - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ

Niệm Thở


 

Sunday, January 15, 2017

Chưa biết thương mình sao biết thương người - Sư Minh Niệm


 

Giữ tâm quân bình và sáng tỏ - Sư Minh Niệm


 

Xử lý phiền não bằng năng lượng tỉnh thức - Sư Minh Niệm


 

Thương yêu với trái tim tỉnh thức - Sư Minh Niệm


 

Đâu là sự giải thoát đích thực? - Sư Minh Niệm


 

Đầu Năm Tụng Kinh Dược Sư


 

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Tuesday, January 10, 2017

Kinh


 

Hồng Danh Bửu Sám - Thầy Thích Giác Tạng


 

LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA


 

Ý nghĩa Phật Thành Đạo


 

Lễ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 4 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Kiến Tánh Thành Phật - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Sunday, January 1, 2017

Who is the Main Buddha? - Thầy Thich Phap Hoa


 

Thiền sư Thần Hội - Phần 4 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền sư Thần Hội - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền sư Thần Hội - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền sư Thần Hội - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thánh Đăng Lục - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thánh Đăng Lục - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Tông Bản Hạnh - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ giảng


 

Thiền Tông Bản Hạnh - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ giảng