Thursday, January 28, 2016

Tổng hợp các bài đọc tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu


 

MỤC LIÊN SÁM PHÁP - Đại Đức Thích Tâm Thuận tụng


 

Kinh Lương Hoàng Sám - Phần 2 - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Tụng


 

Kinh Lương Hoàng Sám - Phần 1 - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Tụng

Sám văn Đường Giải Thoát - Thầy Huệ Duyên Tụng


 

Soi Sáng - Thầy Thích Minh Thành


 

Nhân quả - Thầy Thích Minh Thành


 

Duyên Khởi Và Vô Ngã - Phần 2 - Thầy Thích Minh Thành


 

Duyên Khởi Và Vô Ngã - Phần 1 - Thầy Thích Minh Thành


 

Sunday, January 17, 2016

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Bát Chánh Đạo - 37 Phẩm Trợ Đạo - Thiền và Đời Sống - kỳ 68-74

Wednesday, January 13, 2016

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX - Phần 6 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX - Phần 5 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX - Phần 4 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX - Phần 3 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX - Phần 2 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX - Phần 1 - Thầy Thích Thanh Từ


 

Tuesday, January 12, 2016

Tham vấn đạo - Phần 8 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Tham vấn đạo - Phần 7 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Tham vấn đạo - Phần 6 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Tham vấn đạo - Phần 5 - Thầy Thích Nhật Từ

Tham vấn đạo - Phần 4 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Tham vấn đạo - Phần 3 - Thầy Thích Nhật Từ

Tham vấn đạo - Phần 2 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Tham vấn đạo - Phần 1 - Thầy Thích Nhật Từ


 

Wednesday, January 6, 2016

Nghiệp căn lưỡi - Thầy Thích Trúc Thông Phổ


 

Nghiệp căn ý - Thầy Thích Trúc Thông Phổ


 

Nghiệp căn mắt - Thầy Thích Trúc Thông Phổ

Nghiệp căn thân - Thầy Thích Trúc Thông Phổ

Nghiệp căn tai - Thầy Thích Trúc Thông Phổ

Luận tọa thiền - Thầy Thích Trúc Thông Phổ

Luận giới định tuệ - Thầy Thích Trúc Thông Phổ


 

Ý nghĩa và công đức tắm Phật