Saturday, March 3, 2012

Thích Giác Nhàn

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà
- Địa chỉ: 30 Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
- Điện thoại: +84  0633 503 617.
DD:01669.939390
- Email: phaphoiniemphataida@yahoo.com
- Website: www.phaphoiniemphatadida.vn

Kinh vô lượng thọ - Thầy Thích Giác Nhàn


Post a Comment