Tuesday, March 27, 2012

50 Hiện Tướng Ấm Ma - Hoà Thượng Tuyên Hóa - Giảng Giải

Lời giới thiệu - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu

01. Sắc ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
02. Thân không còn cảm giác động như cây cỏ - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
03. Thọ ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
04. Sự chán nản quá mức - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
05. Đại ngã mạn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
06. Tưởng ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
07. Tham cầu sự khế hợp - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
08. Tham cầu sự hiểu biết - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
09. Tham cầu sự tĩnh lặng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
10. Tham cầu sự rổng không sâu lắng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
11. Hành ấm - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
12. Tà kiến vừa chấp thượng vừa chấp đoạn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
13. Tà kiến về hữu tướng - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu
14. Tà kiến về niết bàn - HT. Tuyên Hoá - dịch Thích Thiện Châu

Post a Comment