Wednesday, June 29, 2016

Kinh Địa Tạng - Thầy THÍCH VẠN MÃN Tụng


 

KINH PHÁP HOA - Thầy Thích Vạn Mãn Tụng


 

Tịnh Tu - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Tùy Duyên Tu Phật - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Đạo Phật Xưa Và Nay - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Đại Ý Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Gieo Duyên Với Bồ Tát Quan Thế Âm - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Sáu Nạn Khổ Chúng Sanh - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Phật Dạy 20 Việc Khó Làm - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Phước Báo Của Người Tu Học Phật - Thầy Thích Vạn Mãn"


 

Monday, June 27, 2016

Nhớ Ơn Thầy - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Bóng Dừa Nghiêng - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Nước Mắt Tình Thâm - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Dừng Lại - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Về Lại Cố Hương - Thầy Thích Vạn Mãn

Kinh tụng: Lăng Nghiêm, Ngũ Bách Danh, Sám Hối và Chú Đại Bi - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Kinh tụng: Phổ Môn, A Di Đà, Địa Tạng và Vu Lan - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Tài Sản Của Người Tu - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Tu Thiện Nghiệp Trong Lời Nói - Thầy Thích Vạn Mãn


 

Thursday, June 23, 2016

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược 4 - Thầy Thích Khế Định


 

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược 3 - Thầy Thích Khế Định


 

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược 2 - Thầy Thích Khế Định


 

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược 1 - Thầy Thích Khế Định


 

Thiền Giúp Tan Khổ Đau - Thầy Thích Thông Triết


 

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT - THẦY THÍCH THÔNG KHÔNG

Kinh Đại Niệm Xứ - Thầy Thích Tâm Châu


 

Kinh Địa Tạng giảng giải - Thầy Thích Thiện Trí


 

Kinh Khởi Thê Nhân Bổn - Thầy Thích Tâm Châu


 

Monday, June 20, 2016

Đại Cương Giới Luật 3 - Thầy Thích Minh Thông


 

Đại Cương Giới Luật 2 - Thầy Thích Minh Thông


 

Đại Cương Giới Luật 1 - Thầy Thích Minh Thông


 

Trung Quán Luận 6 - Thầy Thích Thông Phương


 

Trung Quán Luận 5 - Thầy Thích Thông Phương


 

Trung Quán Luận 4 - Thầy Thích Thông Phương


 

Trung Quán Luận 3 - Thầy Thích Thông Phương


 

Trung Quán Luận 2 - Thầy Thích Thông Phương


 

Trung Quán Luận 1 - Thầy Thích Thông Phương

Saturday, June 11, 2016

Hạnh tri Túc Tôn Giả Ca Diếp - Thầy Thích Nguyên Hạnh


 

Vững Tiến - Thượng tọa Thích Chân Tính


 

Khóa Tu Phật Thất 82


 

Giảng LờI Dạy Của Chư Tổ - Thầy Thích Đắc Huyền


 

Change Your Environment, Change Your Life - Thầy Thích Pháp Hòa


 

Giải đáp Phật Pháp - Sư Giới Đức


 

Chân Lý - Sư Giới Đức


 

Chia sẻ Thiền tập - Sư Giới Đức