Wednesday, April 6, 2016

Tu được là nhờ duyên lành nhiều kiếp - Đại Đức Thích Thiện Tuệ


 

Quán Đời Như Bọt Nước - Đại Đức Thích Thiện Tuệ


 

Vô thường, nghiệp chướng và cách hóa giải - Đại Đức Thích Thiện Chấn


 

Giữ giới, tụng kinh và niệm Phật - Đại Đức Thích Thiện Chấn


 

Vu Lan và ân Cha Mẹ - Đại Đức Thích Thiện Chấn


 

Hãy tinh tấn lên để giải thoát - Đại Đức Thích Thiện Chấn